Home > Arts > NOVI TRENDOVI U PROIZVODNJI MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA

NOVI TRENDOVI U PROIZVODNJI MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA

Added: (Mon Aug 28 2006)

Pressbox (Press Release) - MLEKO I MLEČNI PROIZVODI,
Drazen Lovric,dipl. ecc.
Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Svako od nas sipajući mleko u čašu očekuje da će time dobiti najzdraviji mogući proizvod. Poslednja stvar koju očekujemo u čaši su ostaci pesticida, stočni antibiotici ili bespotrebni hormoni rasta. Nažalost, ukoliko mleko potiče upravo iz konvencionalno uzgajanih krava, šanse da se pomenute materije nađu u čaši su velike.

Organski proizvedeno mleko i mlečni proizvodi za potrošača predstavljaju zdraviju i sigurniju alternativu. Proizvedeni bez dodataka hormona, pesticida ili antibiotika koji se mogu pronaći u većini konvencionalno proizvedenih mlečnih prerađevina, organski dobijeno mleko i derivati su čisti koliko je to moguće. Krave iz kojih se dobija bio mleko su podvrgnute režimu ishrane organskom hranom, ispašom na poljima koja nisu tretirana pesticidima i tretirane su na human način, koji često nedostaje uzgoju stoke u masovnoj proizvodnji.

Biomleko i mlečne prerađevine su znatno bogatije vitaminom E alphatocopherol nego konvencionalno proizvedene iste namirnice. Rezultati istraživanja indiciraju da manje sintetičkog vitamina E dodato u organskoj proizvodnji uzrokovalo prirodno povećano stvaranje istog. Takođe, studije pokazuju da organsko mleko u sebi sadrži dve trećine više omega 3 esencijalnih masnih kiselina nego konvencionalno mleko. Ove esencijalne kiseline utiču na pravilan rad srca, omogućava da se organizam jače bori protiv artritisa, a kod nerođenih beba utiče na pravilan razvoj mozga.

Usled striktnih standarda organske proizvodnje, farmeri su dužni da poštuju zabranu korišćenja sintetičkih pesticida na svojim gazdinstvima, što potrošače njihovih proizvoda čini sigurnim da u mleku i prerađevinama koje konzumiraju neće naići na tragove hemije i sintetičkih materija. Takođe, stoka se podvrgava terapijama antibiotika isključivo kada je bolesna, dok se na konvencionalnim farmama antibiotici koriste kao preventivne mere, bilo da je stoka bolesna ili ne.

Organska proizvodeno mleko nije praćeno koktelima otrovnih i za čovekov organizam štetnih materija. Mleko dobijeno klasičnim načinom u sebi sadrži oko 20 veštačkih supstanci, čak i posle sterilizacije i pasterizacije. Bio mleko broji 50% više vitamina, minerala, enzima i mikro-nutricijenata. Konzumiranje organskog mleka znači i izbegavanje genetski modifikovanih proizvoda.

Organska proizvodnja doživljava sve veću ekspanziju na globalnom nivou. Zemlje EU i zemlje u okruženju organsku proizvodnju postavljaju na viši nivo u odnosu na prošlost. Izgradnja farmi zasnovanih na tradicionalnom uzgoju stoke, stočne hrane koja nije tretirana pesticidima i štetnim hemikalijama i proizvodnja mleka i mesa sa atributom «organsko» zauzima sve veće dimenzije. U periodu od 2000. – 2005. godine u EU se tržište biomleka i mlečnih prerađevina povećalo za čitavih 48%. Samo u tekućoj godini, tržište se proširilo za dodatnih sedam procenata.
Kod potrošača je sve prisutnija svest o konzumiranju zdrave hrane. Pod uticajem raznih istraživanja, kampanja, edukacija i trendova, potrošači se umesto višedecenijskog konzumiranja konvencionalno proizvedenog mleka fokusiraju na upotrebu biološki ispravnog mleka i mlečnih proizvoda. U maloprodajnim objektima je sve veći prostor rezervisan za mlečne proizvode sa atributom «bio».

Iako još uvek sa prosečno višom cenom organsko mleko i proizvodi u velikom broju slučajeva na predstavljaju supstitut za konvencionalno. Kupci koji imaju preferencije ka proizvodima koji utiču na kvalitetnije i zdravije življenje neće biti cenovno osetljivi. Po podacima Eurostat-a, biomleko i mlečni proizvodi u zemljama EU 25 su u proseku skuplji 41,3% u odnosu na standardne proizvode od mleka. Međutim, i pored značajne razlike u ceni, primetan je porast preferencija ka konzumiranju organskog mleka. Danas organsko mleko konstantno koristi 79,4% više potrošača u odnosu na 2000. godinu bez obzira na realan porast cena mleka i mlečnih proizvoda, koji je usledio zbog smanjenja subvencija za poljoprivrednu proizvodnju.

U SCG organska proizvodnja još uvek nije na sofisticiranom nivou kao u zemljama u okruženju. Međutim, na domaćem tržištu mleka i mlečnih proizvoda značajan udeo imaju mala gazdinstva, tj. porodična domaćinstva koja se bave uzgojem stoke i proizvodnjom mleka. Zbog niskog nivoa korišćenja mehanizacije i komercijalizacije proizvodnje, te zbog nedovoljnih finansijskih kapaciteta za unapređenje proizvodnje, mali proizvođači proizvodnju mleka baziraju upravo na tradicionalnoj proizvodnji, koja u mnogome zadovoljava standarde organske proizvodnje.

Domaće tržište do danas nije razvilo visok nivo svesti potrošača o prednostima organskog mleka i proizvoda od mleka. Još uvek je konzumiranje klasično proizvedenog mleka dominantna preferencija potrošača, kako zbog cene, tako i zbog izuzetno male ponude organskog mleka. Tačnije, u Srbiji ne postoji zvanično registrovani proizvođač organskog mleka čiji bi se proizvodni asortiman našao u prodaji, a mleko i mlečni proizvodi organskog porekla iz uvoza imaju previsoke cene.

Projektovano smanjenje subvencija za proizvođače konvencionalnog mleka u zemljama EU 25 će rezultirati povećanjem cena ovog proizvoda. Nova regulativa EU podrazumeva da subvencije koje su usmerene na proizvođače biomleka i proizvoda neće biti umanjene, te kako su konvencionalni i organski proizvodi komplementarni, povećanje cena klasično proizvedenog mleka i mlečnih prerađevina će uzrokovati veću tražnju biomleka i derivata.

Sličan trend mogu očekivati i domaći proizvođači mleka, kojima će biti isplaćivana garantovana cena za mleko, međutim, premije će biti smanjene. Mere državne politike u ovom slučaju imaju značajan uticaj na formiranje cena, te će posledica ovih akcija biti orijentacija na tradicionalnu proizvodnju mleka, koju prati neznatno učešće novih tehnologija, pesticida i hormona. Navedeni atributi proizvodnje jasno pokazuju da se radi o organskoj proizvodnji koja će ulaskom naše zemlje u EU naići na visoku finansijsku podršku, te možemo računati da će ovaj vid proizvodnje biti jedan od konkurentnih i izvoznih kapaciteta naše zemlje.

Organska proizvodnja će se, u korak sa procesom približavanja Evropskoj uniji unapređivati i dobijati sve veći udeo u poljoprivrednoj proizvodnji. Svest o zdravoj ishrani i prednostima mleka i mlečnih proizvodima proizvedenih po organskim standardima će se srazmerno povećavati, što će proizvođačima dati mogućnost formiranja konkurentnijih cena. Ekspanzija biomleka na domaćem tržištu će uslediti nakon pozicioniranja «bio-brendova» uopšte, obogaćivanja organskog asortimana i povećanja ekonomskog standarda potrošača. Do tada je na proizvođačima mleka i mlečnih proizvoda da svoje kapacitete usmere na proizvodnju za koju će u što skorijoj budućnosti dobiti sertifikat o bio standardima, kako bi razvili što konkurentniji proizvod i privukli potencijalne potrošače tako proizvedenog mleka i mlečnih proizvoda.

Očigledno je da proizvodnja mleka, bilo konvencionalnog ili organskog, ima izuzetan privredni potencijal. Stoga je podizanje svesti kod proizvođača o značaju proizvodnje u ovoj poljoprivrednoj grani jedna od prvih mera države i njenih institucija. Implementacija standarda kvaliteta i proizvodnje, kao što su ISO ili HACCP, usaglašavanje standarda sa EU i stvaranje efikasnog tržišnog mehanizma su pojave koje će unaprediti proizvodnju mleka i mlečnih proizvoda, a tendencija potrošača ka konzumiranju zdrave hrane i vođenju zdravog života svakako jedna od šansi za unapređenje prodaje.

Osavremenjivanje tradicionalnih i uvođenje novih tehnologija u proces dobijanja mleka i mlečnih proizvoda jeste prvi korak ka ostvarivanju optimalnih prinosa i kreiranju imidža proizvoda. Mali proizvođači, kombinati i prerađivačka mlekarska industrija zajedničkim naporima treba da stvore brend srpskog mleka i derivata, koje će svojim kvalitetom i cenom konkurisati svim uvoznim artiklima ove vrste, te u skorijoj budućnosti biti preferiran u zemljama okruženja, sa tendencijom pozicioniranja na tržištu EU.
*****

Submitted by:SMP
Disclaimer: Pressbox disclaims any inaccuracies in the content contained in these releases. If you would like a release removed please send an email to remove@pressbox.co.uk together with the url of the release.